Protecció de dades personals

La Política de Protecció de Dades de Institut Quirúrgic Estètica i Odontologia, S.A. (en endavant, IQEO), entitat que gestiona la Clínica Belodonte, preveu, en relació amb les dades personals dels seus pacients, el tractament que en fa, la legitimitat de la seva obtenció, la seva conservació, la possibilitat de comunicar-les i els drets que assisteixen els interessats, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

A aquests efectes, l’informem dels aspectes següents:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Institut Quirúrgic Estètica i Odontologia, S.A.
  • NIF: A-64224223
  • Adreça postal: C/ València núm. 211, baixos, 08007 Barcelona
  • Telèfon: 93/452.45.45
  • Adreça electrònica: belodonte@belodonte.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat principal amb què tractem les seves dades personals, incloses les de salut, resideix en el compliment de les obligacions derivades de la prestació del servei mèdic, com ara pressupostar el cost del servei interessat, i, si escau, la gestió i la prestació del mateix.

També tractem les seves dades amb finalitats accessòries, per informar-lo de productes i serveis que siguin del seu interès, ofertes o promocions especials, i per al lliurament d’obsequis i la participació en sorteigs, relacionats amb l’activitat de IQEO o de les entitats en què aquesta participi o hi estigui vinculada, incloent-hi l’elaboració de perfils per oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos. Aquesta informació es podrà proporcionar per qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica, per mitjà del qual li farem arribar també revistes i butlletins informatius sobre les activitats pròpies de l’entitat.

D’altra banda, tractarem les seves dades quan s’hagin d’elaborar, fins i tot una vegada acabada la relació contractual, estudis amb finalitats de col·laboració estadística o de prospecció tècnica i comercial, enquestes i control de qualitat, així com per prevenir el frau.

Les instal·lacions de IQEO disposen d’un sistema de videovigilància per mitjà del qual es registren imatges a temps real dels usuaris, amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.

En darrer terme, s’utilitzaran, en cas que fos necessari, les converses telefòniques registrades, derivades de la sol·licitud, gestió i prestació del servei mèdic interessat, per a controls de qualitat o com a mitjà de prova en reclamacions i/o en procediments judicials o arbitrals, preservant-ne la confidencialitat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre subsisteixi la prestació del servei mèdic, i en atenció a les possibles responsabilitats derivades d’aquesta relació, d’acord amb els terminis de prescripció establerts legalment.

Així mateix, les conservarem fins que siguin necessaris per a les finalitats del tractament per al qual vostè va atorgar el consentiment.

En qualsevol cas, les seves dades es conservaran durant els terminis legals de conservació, especialment pel que fa a la documentació clínica corresponent.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei mèdic interessat, per a la qual l’interessat ha manifestat el seu consentiment, així com el compliment de les obligacions legals que corresponguin. En el cas de menors d’edat, el consentiment s’entendrà atorgat pel titular de la seva pàtria potestat o tutela legal.

Així mateix, en el cas de les finalitats accessòries, la legitimació per tractar les seves dades la constitueix el consentiment atorgat, d’acord amb les finalitats descrites.

En darrer terme, i en resum, la legitimació per al tractament de les seves dades rau en l’interès legítim de IQEO per dur a terme el servei mèdic, oferir-li nous productes i serveis adaptats als seus interessos o fer estudis i càlculs estadístics, de prospecció tècnica i comercial, i de control de qualitat.

No es podran fer efectives les assistències interessades en cas d’oposició al tractament de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

IQEO comunicarà les seves dades, en l’exercici de les seves funcions pròpies, a entitats en les qual participi o hi estigui vinculada, a altres persones, entitats i institucions que col·laborin amb IQEO per a la prestació de serveis, i, si escau, amb les entitats financeres per al finançament interessat.

Així mateix, les seves dades, incloses les de salut, es podran comunicar als metges i professionals de la salut, hospitals i centres sanitaris, per prestar l’assistència interessada, així com per sol·licitar o verificar d’aquests prestadors de serveis sanitaris les causes i antecedents mèdics relacionats amb les esmentades assistències, i, en darrer lloc, a les entitats asseguradores amb les que el pacient tingui susbcrit un contracte d’assegurança, als efectes del pagament de les prestacions garantides.

IQEO no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades, ni les comunicarà a tercers, llevat d’obligació legal o amb el seu previ consentiment.

Quin compromís assumim pel que fa al tractament de les seves dades?

IQEO adopta les mesures necessàries en el tractament de les seves dades per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzat, les quals seran tractades respectant la legislació vigent i observant totes les mesures de seguretat que en garanteixin la seva confidencialitat.

Les dades que tractem seran les adequades, pertinents i no excessives per a les finalitats descrites.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets que l’assisteixen, d’acord amb la normativa aplicable, són, d’una banda, el dret a confirmar si IQEO disposa de les seves dades, a accedir-hi i a demanar-ne la rectificació si són incorrectes o, si escau, a sol·licitar que siguin suprimides si considera que ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, la possibilitat d’oposar-se a l’esmentat tractament, o la portabilitat de les dades facilitades a l’entitat.

Finalment, té dret a retirar el consentiment d’una finalitat de tractament diferent de la prestació del servei mèdic, sense que això en condicioni la prestació.

Com puc exercir aquests drets davant de IQEO?

L’informem que podrà exercir els drets anteriors d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat adreçant-se a la seu de l’entitat (C/ València, núm 211, 08007 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a belodonte@belodonte.es, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Per a més informació accedeixi a:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/index-indes-idphp.php

Finalment, en el cas que necessiti més informació en relació amb l’exercici d’aquests drets o vulgui presentar una reclamació, haurà d’adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid).